👐از جسم شروع کنیم یا از روح

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

اصالت دنیا یا آخرت

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

◀️آرامش الهی یا انسانی

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

آرامش یا سکون برای انسان مدرن

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

رهبری سیاسی یا رهبری تمدنی

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🌹دین انسان خردمند و انسان خداگونه

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

💐 فقط فقه پویا یا دین پویا؟

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

💐دین زنده

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

علی بن ابی طالب پرچمدار مقابله با نژادپرستی

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🚫دین نژادپرستانانه ممنوع

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...