🔬🔭جو زدگی علمی؛ خطری برای انسان مدرن

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🤚🏿🤚🏻نژاد پرستی نمونه ای از انسان پرستی

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🎂تولد من و عید من

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🌙شب قدر انسان یا خدا

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🌍زلزله نشانه ای بر زلزله بزرگ

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

به خاطر رمضان نه به خاطر کرونا

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

کارکرد منجی موعود!

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

اهميتِ "نمى دانم"!

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

خواب هوشمندان

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

کرونا؛ جسم و روح

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...