حرف‎های حقیقی، برای دنیای مجازی

◀️ قبلا گفتیم و همه می دانیم؛ اما فراموش می کنیم که خدا حق بزرگی بر گردن ما آدمیان دارد و

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

◀️ خوانده بودیم که وقتی سوار بر کشتی می شوند و توفان می شود

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

وقتی مصائب یک جامعه زیاد و حوادثی چون زلزله گریبانگیر آن می شود

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🔸نقد دیگری بر #آتئیسم

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🔸لزوم دقت در انتخاب جملات و واژه ها

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

💠پنداری در باب دعا

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

💎👇🏻بعضی از اعمال روز جمعه👇🏻💎

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

☝️ فکر می کنید بهترین روز هفته کدام است؟

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🏨 در بيمارستان ها وقت شام و ناهار، غذاها خيلی متفاوت است .

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

می دونید چرا اسم عقربه های ساعت رو عقربه گذاشتند؟

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...