حرف‎های حقیقی، برای دنیای مجازی

🌍زلزله نشانه ای بر زلزله بزرگ

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

علم آموزی یا ژست روشنفکری

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

فصل امتحانات و کاهش برخی خوشگذرانیها

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

️انسان مدرن و علم زدگی سطحی (رویت ماه)

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

رهبری سیاسی یا رهبری تمدنی

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🌹به دنبال بهشت

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

گفته شد که اختلاف در روایات یک پدیده طبیعی است.

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

رجوع به دین از خلال روایات و احادیث و سیره حجتهای خدا کاری عالمانه و عاقلانه، و وجود اختلاف در این روایات امری عادی و علمی است.

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

◀️ قبلا گفتیم و همه می دانیم؛ اما فراموش می کنیم که خدا حق بزرگی بر گردن ما آدمیان دارد و

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

◀️ خوانده بودیم که وقتی سوار بر کشتی می شوند و توفان می شود

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...