حرف‎های حقیقی، برای دنیای مجازی

رفت پشت در گفت: از ما چه میخواهید؟

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

زینب(س)... حالا او زهرای خانه شده است

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

شبانه دفن شد قبرش پنهان ماند

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

با هم حمله کردند رسمشان این بود

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

به خانه اش حمله کردند او را زدند!

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

قرارشد کسی نفهمد باخبر نشود به جز سلمان و ...

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

من یک زره برای جهازش فروختم؛ او عزم جزم کرده بمیرد برای من...

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

شب هنگام مردمی خفته ولی آسمان بیدار

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

دود بالا گرفته بود

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

غَسِّلني‌ بِالَّليل‌

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...