حرف‎های حقیقی، برای دنیای مجازی

🌹🍃 فرازی از نیایش هشتم (قسمت دهم) 🍃🌹

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🌹🍃 فرازی از نیایش هشتم (قسمت نهم) 🍃🌹

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🌹🍃 فرازی از نیایش هشتم (قسمت هشتم) 🍃🌹

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🌹🍃 فرازی از نیایش هشتم (قسمت هفتم) 🍃🌹

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🌹🍃 فرازی از نیایش هشتم (قسمت ششم) 🍃🌹

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🌹🍃 فرازی از نیایش هشتم (قسمت پنجم) 🍃🌹

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🌹🍃 فرازی از نیایش هشتم (قسمت چهارم) 🍃🌹

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🌹🍃 فرازی از نیایش هشتم (قسمت سوم) 🍃🌹

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🌹🍃 فرازی از نیایش هشتم (قسمت دوم) 🍃🌹

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🌹🍃 فرازی از نیایش هشتم (قسمت اول) 🍃🌹

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...