حرف‎های حقیقی، برای دنیای مجازی

🌹🍃 فرازی از نیایش بیست و چهارم (قسمت ششم) 🍃🌹

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🌹🍃 فرازی از نیایش بیست و چهارم (قسمت پنجم) 🍃🌹

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🌹🍃 فرازی از نیایش بیست و چهارم (قسمت چهارم) 🍃🌹

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🌹🍃 فرازی از نیایش بیست و چهارم (قسمت سوم) 🍃🌹

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🌹🍃 فرازی از نیایش بیست و چهارم (قسمت دوم) 🍃🌹

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🌹🍃 فرازی از نیایش بیست و چهارم (قسمت اول) 🍃🌹

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🌹🍃 فرازی از نیایش بیستم (قسمت نهم) 🍃🌹

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🌹🍃 فرازی از نیایش بیستم (قسمت هشتم) 🍃🌹

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🌹🍃 فرازی از نیایش بیستم (قسمت هفتم) 🍃🌹

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🌹🍃 فرازی از نیایش بیستم (قسمت ششم) 🍃🌹

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...