حرف‎های حقیقی، برای دنیای مجازی

🌹🍃 فرازی از نیایش بیستم (قسمت پنجم) 🍃🌹

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🌹🍃 فرازی از نیایش بیستم (قسمت چهارم) 🍃🌹

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🌹🍃 فرازی از نیایش بیستم (قسمت سوم) 🍃🌹

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

فرازی از نیایش بیستم (قسمت دوم)

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

فرازی از نیایش بیستم (قسمت اول)

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

فرازی از نیایش چهل و ششم (قسمت چهارم)

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

فرازی از نیایش چهل و ششم (قسمت سوم)

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

فرازی از نیایش چهل و ششم (قسمت دوم)

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

فرازی از نیایش چهل و ششم (قسمت اول)

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🌹🍃 فرازی از نیایش پنجم (قسمت هشتم) 🍃🌹

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...