حرف‎های حقیقی، برای دنیای مجازی

🌹🍃 فرازی از نیایش پنجم (قسمت هفتم) 🍃🌹

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🌹🍃 فرازی از نیایش پنجم (قسمت ششم) 🍃🌹

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🌹🍃 فرازی از نیایش پنجم (قسمت پنجم) 🍃🌹

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🌹🍃 فرازی از نیایش پنجم (قسمت چهارم) 🍃🌹

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🌹🍃 فرازی از نیایش پنجم (قسمت سوم) 🍃🌹

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🌹🍃 فرازی از نیایش پنجم (قسمت دوم) 🍃🌹

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🌹🍃 فرازی از نیایش پنجم (قسمت اول) 🍃🌹

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🌹🍃 فرازی از نیایش دوازدهم صحیفه ی سجادیه 🍃🌹

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

فرازی از نیایش دوازدهم صحیفه ی سجادیه

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

فرازی از نیایش نهم صحیفه ی سجادیه

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...