حرف‎های حقیقی، برای دنیای مجازی

آیا گریه ی بازماندگان میت، سبب عذاب او مى ‌شود؟!

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

اگر امام حسین (ع) در بهشت هستند چرا عزاداری می کنید؟

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...