حرف‎های حقیقی، برای دنیای مجازی

◀️توجه به امام، مغفول مذهب

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

علی بن ابی طالب پرچمدار مقابله با نژادپرستی

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🚫برائت از مخالف محور دینداری

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🤝وحدت در پرتو تسلیم

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

آخرین حجتی که شهید شدند

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

تاریخها بهانه ای برای توجه به امام

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

امام سجاد(ع) امامی که نمی شناسیم

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

ما امام و حجت خدا را دارای شأنهای مختلف میدانیم

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

مسیر هدایت مردمان از سوی حجت خداست که نشان دار توسط خداوند شده است

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

بارها گفته شد که امام حجت خداست و نشان دار به نام خدا و دلیل و برهانی برای هدایت مردمان به سوی خدا.

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...