حرف‎های حقیقی، برای دنیای مجازی

🏴🏴 تعطیل، نیمه تعطیل، باز

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🌹اصل برائت و زندگی بهتر در دنیا

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🏴🌹اکثر تاریخها فقط بهانه هستند

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

◀️توجه به امام، مغفول مذهب

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

علی بن ابی طالب پرچمدار مقابله با نژادپرستی

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🚫برائت از مخالف محور دینداری

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🤝وحدت در پرتو تسلیم

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

آخرین حجتی که شهید شدند

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

تاریخها بهانه ای برای توجه به امام

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

امام سجاد(ع) امامی که نمی شناسیم

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...