حرف‎های حقیقی، برای دنیای مجازی

حجت های خدا از آنجا که باید برای دلالت به سوی خدا حجت باشند، نشان دار هستند.

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

وقتی کسی برگزیده است، تفاوت های بسیاری با دیگران دارد؛

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

وقتی کسی حجت خدا می شود، یعنی توسط خدا برگزیده شده است.

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

امام مانند پدر است. دلسوز، مسئول، حامی و دیگر صفاتی که می توان برای یک پدر برشمرد.

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

خداوند مسیر هدایت ما را در ارسال حجت های خود محصور کرده و...

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

ماه دوازدهم وقت خانه تکانی و گویا لحظات آخر آماده شدن برای تولدی دوباره است. اما آیا تا به حال فکر کرده ایم که چرا تعداد ماه ها ۱۲ تا است؟

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

شاید وقتی امروزه صحبت از حضرت زهرا سلام الله علیها می شود...

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

خداوند مسیر هدایت و دینداری را بر الگو قراردادن رسولان و جانشینان آنان قرار داده است.

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

از اول خلقت آدم و فرود او بر زمین، هیچگاه خداوند انسان ها را رها نکرده و...

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

از آنجا که پیوست ناگسستنی بین دین و تاریخ وجود دارد...

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...