حرف‎های حقیقی، برای دنیای مجازی

🔬🔭جو زدگی علمی؛ خطری برای انسان مدرن

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🤚🏿🤚🏻نژاد پرستی نمونه ای از انسان پرستی

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🎂تولد من و عید من

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🌙شب قدر انسان یا خدا

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

به خاطر رمضان نه به خاطر کرونا

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

کارکرد منجی موعود!

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

کرونا؛ جسم و روح

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🕋ما و نقش خدا در زندگی

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

چقدر نمی دانستیم⁉️

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

👉👈دو قطبی دین و علم

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...