حرف‎های حقیقی، برای دنیای مجازی

️شب قدر و قدرت خدای اومانیسم

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

️فواید روزه برای انسان خردمند

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

روزه های سخت، انسان مدرن

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

️مصیبت، تلاش و رضایت

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

انسان طلبکار

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

️کلیسای نوتردام و باورهای مذهبی

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

خدا به انسان یا انسان به خدا، کدامیک بدهکارند؟

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

بعثت و تذکر به سرچشمه

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

️تقدیرالهی در کنار اختیار انسانی

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

خدای محول یا متحول

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...