حرف‎های حقیقی، برای دنیای مجازی

سختی برای رسیدن به هدف

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

مراقبه و خدایی که همیشه نیست

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

خدای مطلوب انسان امروزی

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

خداناباوری یا آفریدگارباوری◀️

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

️شب قدر و قدرت خدای اومانیسم

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

️فواید روزه برای انسان خردمند

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

روزه های سخت، انسان مدرن

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

️مصیبت، تلاش و رضایت

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

انسان طلبکار

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

️کلیسای نوتردام و باورهای مذهبی

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...