حرف‎های حقیقی، برای دنیای مجازی

🛐💰عاشورا، اربعین، بیت کوین و تجارتی بزرگ

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🛐انواع مصیبتهای دنیا

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🛐ما، خدا و امتحان به نعمت

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🛐مصیبتهای خودخواسته

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🛐دینداری = گرفتاری در زندگی دنیا‼️

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

💡📜از نداشتن آلترناتیو تا فربهی روشنفکری دینی

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

⚽️🗳☝️از زنان بوکانی تا بازی های یورو و فربهی دموکراسی

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🌊🕋دینداری و موجهای اجتماعی

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

📱📡دینداری رسانه زده

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🍔🌭🍟دینداری فست فودی برای انسان مدرن

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...