حرف‎های حقیقی، برای دنیای مجازی

🏴حجت غریب خدا

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

کم عمقی و زودباوری ارمغان انسان مدرن

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🕋عید قربان اوج بندگی من

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🌹نعمت دین و شیرینی تسلیم بودن

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

دین کامل

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

خدای مطلوب انسان امروزی

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

چرا معلق بین باور به خداوند و آفریدگار؟

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

انسان طلبکار لذت طلب

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

سختی برای رسیدن به هدف

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

مراقبه و خدایی که همیشه نیست

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...