حرف‎های حقیقی، برای دنیای مجازی

خدا به انسان یا انسان به خدا، کدامیک بدهکارند؟

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

بعثت و تذکر به سرچشمه

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

️تقدیرالهی در کنار اختیار انسانی

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

خدای محول یا متحول

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

👐از جسم شروع کنیم یا از روح

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

اصالت دنیا یا آخرت

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

◀️آرامش الهی یا انسانی

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

آرامش یا سکون برای انسان مدرن

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

🌹دین انسان خردمند و انسان خداگونه

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

💐 فقط فقه پویا یا دین پویا؟

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...