حرف‎های حقیقی، برای دنیای مجازی

ارسال انبیاء (4)

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

ارسال انبیاء (3)

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

ارسال انبیاء (2)

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

ارسال انبیاء (1)

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

این فقط خانه‎ی شما نبود که سوزانده شد؛

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

لذت دیدن صبح و فهمیدن زیبایی، شاید ...

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

برخی حرف‌ها ازدور پرمایه‌‎اند؛

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

اگر حلال بکاری؛ میوه‎ی حلال خواهی چید و اگر حرام...

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...