حرف‎های حقیقی، برای دنیای مجازی

کوه هرچقدر هم که بلندقامت باشد، به آسمانتان دست نخواهد یافت ...

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

وقتی که شما بیایید، #قرآن دیگر وارونه تفسیر نمی‎شود و ...

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

فرق می‎کند... چگونه #دعا کردن فرق می‎کند...

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

جمعه، روی استرس‎های زندگی، به قدر یک روز کلید توقف می‎خورد؛ اما ...

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

اگر #وجدان را پاک نگاه داریم، درمیان هزار حرف و هزار ادعا... تشخیص #راه_درست سخت نخواهد بود.

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

#باید_بدانیم این خداست که خدای ماست و این ماییم که بنده‎ی او... برای #خدا باید #بندگی کرد و نه خدایی!

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

آیا وقت آن نرسیده است که برای برچیده شدن ظلم و ...

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

صبح با طعم باران...

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

صدایش را می‎شنوی؟ آب روان با تو حرف می‎زند.

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

مهم نیست مستجاب بشود یا نشود...

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...