حرف‎های حقیقی، برای دنیای مجازی

چقدر در اشعارمان به زمستان نق زدیم!

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

رکن مهم نیک‎بختی

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

شاید آن لحظه بیاید، شاید...

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

توسل

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

تو باور می‎کنی؟

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

خالق باران

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

صبح چیز دیگری است

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

قیامت

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

دوست داشتن

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 

خدا

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...