حرف‎های حقیقی، برای دنیای مجازی
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...