حرف‎های حقیقی، برای دنیای مجازی

اهميتِ "نمى دانم"!

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...