حرف‎های حقیقی، برای دنیای مجازی

🤚🏿🤚🏻نژاد پرستی نمونه ای از انسان پرستی

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...