حرف‎های حقیقی، برای دنیای مجازی

🏴🏴 تعطیل، نیمه تعطیل، باز

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...