حرف‎های حقیقی، برای دنیای مجازی

استادی (یا عارفی) می بیند که شاگردش دارد متضرعانه خدا را می خواند و دعا می کند.

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...