حرف‎های حقیقی، برای دنیای مجازی

📢سخنرانی با آب و تاب می گفت:👇 ☝️دل مسلمان جای کینه نیست...

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...