حرف‎های حقیقی، برای دنیای مجازی

☝️آیا نام گذاری به نام هایی مثل عبدالعلی، عبدالحسین و عبدالرضا شرک است؟

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...