حرف‎های حقیقی، برای دنیای مجازی

👈می گویند: حکام سنی ها هم کشته شدند.

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...