حرف‎های حقیقی، برای دنیای مجازی

☝️آیا کسی که در مشکلی به ما کمک می کند، خودش از آن مشکل مصون است؟

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...