حرف‎های حقیقی، برای دنیای مجازی

🔹بخشش گناهان به خاطر ‌اشک بر امام حسین علیه السلام و بررسی یک ابهام:

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...