حرف‎های حقیقی، برای دنیای مجازی

وقتی مصائب یک جامعه زیاد و حوادثی چون زلزله گریبانگیر آن می شود

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...