حرف‎های حقیقی، برای دنیای مجازی

◀️ خوانده بودیم که وقتی سوار بر کشتی می شوند و توفان می شود

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...