حرف‎های حقیقی، برای دنیای مجازی

◀️ قبلا گفتیم و همه می دانیم؛ اما فراموش می کنیم که خدا حق بزرگی بر گردن ما آدمیان دارد و

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...