حرف‎های حقیقی، برای دنیای مجازی

◀️ خداوند سنت هدایت آدمیان را از ابتدا با ارسال پیامبران و رسولان قرار داده است.

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...