حرف‎های حقیقی، برای دنیای مجازی

از آنجا که پیوست ناگسستنی بین دین و تاریخ وجود دارد...

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...