حرف‎های حقیقی، برای دنیای مجازی

از اول خلقت آدم و فرود او بر زمین، هیچگاه خداوند انسان ها را رها نکرده و...

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...