حرف‎های حقیقی، برای دنیای مجازی

خداوند مسیر هدایت و دینداری را بر الگو قراردادن رسولان و جانشینان آنان قرار داده است.

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...