حرف‎های حقیقی، برای دنیای مجازی

خداوند مسیر هدایت ما را در ارسال حجت های خود محصور کرده و...

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...