حرف‎های حقیقی، برای دنیای مجازی

امام مانند پدر است. دلسوز، مسئول، حامی و دیگر صفاتی که می توان برای یک پدر برشمرد.

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...