حرف‎های حقیقی، برای دنیای مجازی

وقتی کسی برگزیده است، تفاوت های بسیاری با دیگران دارد؛

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...