حرف‎های حقیقی، برای دنیای مجازی

حجت های خدا از آنجا که باید برای دلالت به سوی خدا حجت باشند، نشان دار هستند.

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...