حرف‎های حقیقی، برای دنیای مجازی

بارها گفته شد که امام حجت خداست و نشان دار به نام خدا و دلیل و برهانی برای هدایت مردمان به سوی خدا.

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...