حرف‎های حقیقی، برای دنیای مجازی

مسیر هدایت مردمان از سوی حجت خداست که نشان دار توسط خداوند شده است

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...