حرف‎های حقیقی، برای دنیای مجازی

از آنجا که غدیر اشاره به مهمترین پیام دین دارد، بزرگترین عید نامیده شده است.

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...