حرف‎های حقیقی، برای دنیای مجازی

گفتیم که دین، مراجعه به امر و نهی‌هایی است که حجت‌های خدا در روی زمین برای زندگانی مردمان از طرف خدا آورده‌اند.

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...