حرف‎های حقیقی، برای دنیای مجازی

👐از جسم شروع کنیم یا از روح

گردآوری و تنظیم : دین نوشت

 
در سکوت شب، گاهی فرصتی است برای اندیشه‌ای...
به آدمی، خلقت او و #خالق او...